VIETE, ČO BY MALO VEDIEŤ DIEŤA, KTORÉ IDE DO ŠKOLY?

 

 • malo by si pamätať niekoľko básničiek a riekaniek, vedieť svoje meno, vek, poznať adresu, na ktorej býva;
 • s pomocou názoru (manipulácia s predmetmi, hračkami) by malo sčitovať a odčitovať minimálne od 1 do 10; poznať čísla od 0 do 10 a vedieť určiť ich poradie; priradiť číslo (nie číslicu) k danému počtu predmetov od 1 do 10;
 • orientovať sa v priestore, vedieť, kde je vpravo, vľavo, hore, dole, vpredu, vzadu;
 • poznať základné farby a geometrické tvary;
 • mať čistú výslovnosť a plynulo hovoriť, dieťa by nemalo mať problémy s výslovnosťou niektorých hlások, malo by vedieť vysloviť jedno a dvojslabičné slovo samostatne po hláskach, nezajakávať sa pri reči;
 • plynulo prerozprávať udalosti, ktoré zažilo, alebo príbeh, ktorý si vypočulo; porozprávať obsah krátkej rozprávky a porozumieť jej obsahu; vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách;
 • odpovedať na otázky, keď sa ho pýtajú;
 • nakresliť postavu primerane svojmu veku, ťahy kresby sú plynulé, línie pevné a neroztrasené, svalstvo ruky je pri práci uvoľnené. Dieťa vie nakresliť geometrické tvary podľa predlohy, vie vystrihnúť tvar podľa predkreslenej čiary;
 • vedieť sa odlúčiť od rodičov, nemalo by mu robiť problémy prispôsobiť sa novému prostrediu, nadviazať kontakt s novými ľuďmi (neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká);
 • cítiť sa dobre v kolektíve detí, vyhľadávať ich. Uznávať dospelú autoritu a dokázať sa jej podriadiť.
 • vydržať sedieť pri jednej činnosti 20 minút a zadané úlohy dokončiť, nezačínať neustále niečo nové, neodbiehať;
 • mať chuť učiť sa - často sa pýta na písmená, číslice, zaujíma sa o učenie a chce vedieť viac;
 • vedieť sa samostatne obuť a obliecť, pozapínať gombíky a zaviazať si šnúrky;
 • vedieť sa samostatne najesť a obslúžiť na WC;
 • dieťa nie je agresívne, spory medzi deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti;
 • v jeho správaní sa neobjavujú zlozvyky, ako napr. cmúľanie prstov, obhrýzanie nechtov, časté pokašliavanie, žmurkanie, nepomočuje sa.

 

 

  AKO UĽAHČIŤ SVOJMU DIEŤAŤU ZAČIATOK ŠKOLSKEJ PRÁCE

 

 1. Vyžadujte od neho jasnú a správnu odpoveď.
 1. Veďte dieťa, aby pokojne a pozorne počúvalo rozprávky.
 1. Vyžadujte, aby reagovalo hneď na vhodne zadaný príkaz, dôsledne sledujte jeho splnenie.
 1. Sústreďte dieťa na vykonanú prácu a nedovoľte mu, aby sa zaoberalo vedľajšími činnosťami.
 1. Zvykajte ho na to, aby dohralo začatú hru, dokončilo rozobratú prácu.
 1. Veďte ho k návyku, aby denne vykonávalo drobné domáce úlohy a práce.
 1. Vyžadujte, aby si po hre upratalo hračky, po obede odložilo príbor a riad.
 1. Naučte ho pozdraviť sa, poprosiť, poďakovať, slušne sa správať k starším ľuďom.
 1. Veďte ho k tomu, aby si pri hre a prechádzkach všímalo kvety, zvieratá, veci a zmeny okolo seba.
 1. Veďte ho k návyku, aby chodilo v pravidelnom čase spávať, aby pravidelne vstávalo, stravovalo sa, zachovávalo hygienu, aby si vždy umývalo ruky pred jedlom a po návšteve WC.