Obdobie predškolského veku má značný vplyv na ďalší život jedinca. A dôležitú úlohu pri formovaní postojov, názorov, formovaní osobnosti dieťaťa predškolského veku má rodina a aj materská škola.

Dieťa, ktoré má v prvých rokoch dobré emocionálne zázemie, získava lepšie predpoklady pre duševný vývin, je samostatnejšie, aktívnejšie, úspešnejšie. Obdobie medzi 3. a 6. rokom sa všeobecne považuje za obdobie aktívnej spoločenskej prispôsobivosti, keď sa čoraz viac uplatňuje uvedomelosť vo vzťahu k rodičom, vychovávateľom. Z vývinového hľadiska je teda veľký predpoklad k tomu, že včas podchytené nevhodné správanie u detí predškolského veku možno eliminovať alebo pretransformovať do prijateľnej podoby a predísť vážnejším prejavom maladaptívneho správania.